ОЛА   OLA 

 

[rus|slv|hrv|srp|bos|mkd|bul|pol|dsb|hsb|ces|slk|bel|ukr|eng|fra|deu]

 

Zawod

Informaciske dypki

Komisija

Publikacije

Pomocne srìdki

            ZRCola

Zarjadowanja

Download

Wužitne linki

 

 

Wšosłowjanski rìèny atlas

 

DŸìło nad Wšosłowjanskim rìènym atlasom (OLA) zahaji so po wobzamknjenju 4. mjezynarodneho kongresa slawistow (Moskwa, september 1958). Pűi Mjezynarodnym komiteju slawistow załoži so Komisija OLA, w kotrejž zhromadŸichu so wuznamni slawisæa wšelakich krajow. Tuta komisija skonstituowa potom ze swojeje strony dŸìłowu skupinu.

 

Naprašnik OLA wobsahuje 3454 prašenjow. Do naprašowanskeje syæe słuša nìhdŸe 850 dypkow.

 

Na wudŸìłanju OLA wobdŸìleja so sæìhowace institucije: Akademija wìdomosæow a wumìłstwow Bosniskeje a Hercegowiny, Akademija wìdomosæow Èìskeje republiki, Bołharska akademija wìdomosæow, Èornohórska akademija wìdomosæow a wumìłstwow, Chorwatska akademija wìdomosæow a wumìłstwow, Makedonska akademija wìdomosæow, Narodna akademija wìdomosæow Bìłoruskeje, Narodna akademija wìdomosæow Ukrainy, Pólska akademija wìdomosæow, Ruska akademija wìdomosæow, Serbiska akademija wìdomosæow a wumìłstwow, Serbski institut (Budyšin), Słowakska akademija wìdomosæow a Wìdomostno-slìdŸerski centrum Słowjenskeje akademije wìdomosæow a wumìłstwow.

 

Pűedmjet OLA je skupina (swójba) blisko pűiwuznych (słowjanskich) rìèow w cyłku, nic pak jednotliwe rìèe. Z tym njezwisuje jenož kwantitatiwna, ale tež kwalitatiwna swojoraznosæ Atlasa, dokelž postaja wašnje pűistupa pűedmjet kartografowanja. Mjeztym zo wotbłyšæuja narodne atlasy dialektalne rozdŸìle z narodnej wahu we wobłuku jednotliwych rìèow, kartografuja so w OLA rozdŸìle na runinje cyłeje słowjanskeje skupiny rìèow, rozdŸìle z cyłosłowjanskim wuznamom.

 

Kolektiw OLA je sej pűedewzał zebraæ a pűedstajiæ material pűinošowacy k rozrisanju problemow dwojeho typa – historisko-pűirunowacych a synchronisko-typologiskich.

 

K prìnjemu typej problemow słušeja tajke prašenja kaž wutworjenje słowjanskeho rìèneho cyłka a jeho pozdŸiša dialektna diferenciacija a dale wutworjenje słowjanskich rìèow pűitomnosæe. OLA poskiæa material za rozrisanje prašenja za prìnjotnej domiznu Słowjanow a jich slìdowaceho wupuæowanja we wšelakich smìrach, do wšelakich geografiskich pasmow a we wšelakich historiskich dobach, za kontaktami słowjanskich rìèow z rìèemi njesłowjanskich narodow na hoberskim teritoriju z jara wšelakorymi kulturami: z Germanami, Baltami, Keltami, Trakièanami, Iranjanami, Finnougrièanami, Turkami, Ilìrèanami, Grjekami, Romjanami. Wšitko to wotbłyšæuje so w tym abo tamnym stopnju na kartach OLA.

 

Druhi, nic mjenje wažny, ale chìtro nowy nadawk je synchronisko-typologiski. Za OLA, kotryž wopűijimuje cyłu swójbu drje blisko pűiwuznych, tola mjezsobu so dosæ wuraznje rozeznawacych rìèow, je typologija bytostne prašenje, kotrež potrjechi wšì runiny rìèneho systema.

 

OLA wuchadŸa w dwìmaj serijomaj – leksikalisko-słowotwórbnej a fonetisko-gramatiskej (fonetika, morfologija, syntaksa). Tuchwilu hižo wudate zwjazki mjenowaneju serijow wobsahuja leksikalisko-słowotwórbne a fonetiske karty (w pűichodŸe su planowane tež morfologiske, syntaktiske a semantiske karty). W leksikalisko-słowotwórbnych zwjazkach pűedstaja so material w rozrjadowanju do wìstych tematiskich wobłukow, w fonetiskich pak rozrjadowany po wšelakich zjawach we wobłuku zwukoweho systema słowjanskich rìèow.

 

Wotpowìdnje dwìmaj serijomaj atlasa dŸìła so w OLA w dwìmaj sekcijomaj – leksikalisko-słowotwórbnej a fonetisko-gramatiskej. K tomu pűińdŸe hišæe podsekcija za morfonologisku transkripciju. Tuta podsekcija wudŸìła k podawanju na leksikalisko-słowotwórbnych kartach spowšitkownjene hesła, kotrež zjimaja na zakładŸe słowotwórbneje analyzy fonetiske warianty na runinje jednotliwych rìèow. Njedawno załoži so nimo toho kompjuterowa podsekcija, kotraž zabìra so z kompjuterizaciju dŸìła nad Wšosłowjanskim rìènym atlasom.